مراسم روز ملی راهیان نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر 1397