توسط مرتضی راوش

تحقیق و پژوهش
تعداد اثرات تحقیق و پژوهش خود را وارد نمایید.
1
عنوان های تحقیق و پژوهش خود را وارد نمایید.
تبیین نظریه شهید آوینی در باب هنر
نمایشنامه
نوع نمایشنامه خود را انتخاب نمایید
خیابانی
تعداد اثرات نمایشنامه خود را وارد نمایید.
۳
تعداد صفحات نمایشنامه خود را وارد نمایید.
60
فیلمنامه
نوع فیلنامه خود را وارد نمایید
کوتاه
داستانی
تعداد اثرات فیلمنامه خود را وارد نمایید.
۲
تعداد صفحات فیلم نامه خود را وارد نمایید.
۱۵
فیلم
نوع فیلم خود را انتخاب نمایید.
کوتاه
داستانی
مستند
تجربی
تعداد اثرات فیلم خود را وارد نمایید.
۶
تعداد حلقه های فیلم خود را وارد نمایید.
۶
نوع حلقه ارسالی فیلم خود را انتخاب نمایید.
DVD