توسط مجید مرادی

شعر
نوع شعر خود را انتخاب نمایید.
کلاسیک
تعداد اثرات شعر خود را وارد نمایید.
1
تعداد صفحات شعر خود را وارد نمایید.
1
متن ارسالی
نام شعر "از سیل به دریا" می باشد.