توسط مهدی قاسم زاده

داستان
تعداد اثرات داستان خود را وارد نمایید.
3
تعداد صفحات داستان خود را وارد نمایید
3
متن ارسالی

3 داستان کوتاه بشقاب ، کله قند ، اما کمی بعدتر