درباره ما

درباره ما

دبیرخانه مرکزی (تهران): چنانچه آثارتان را برای دبیرخانه مرکزی ارسال نمایید، بدون شک در سطح استانی داوری نخواهید شد. اما اگر اثر شما از طریق استانتان به ما برسد، ممکن است در سطح استانی نیز مورد تقدیر قرار بگیرید. با این حال اگر خواستید آثارتان را مستقیماً برای ما بفرستید، میتوانید از طریق سایت جشنواره SARZAMINENOOR.IR و یا نشانی پستی ارسال نمایید.